Етичен кодекс на АХПБ

1. Предназначение, цел и функции на Етичния кодекс /ЕК/.

а/ ЕК е предназначен за членовете на БАХП, които се запознават със съдържанието му и собственоръчно с подписа си удостоверяват съгласието си да се придържат в дейността си към него като членове и психотерапевти.

б/ Цел на ЕК е да запознае членовете на БАХП с условията и изискванията за етиката във взаимодействията и взаимоотношенията както между членовете на БАХП, така и на психотерапевтите и техните клиенти.

в/ Функциите на ЕК са да регламентират правата и задълженията на членовете на БАХП и психотерапевтите от професионална, морално-етична и социална гледна точка.

2. Взаимоотношения между членовете на БАХП.

а/ Осъществяват се при спазване на принципите на взаимно уважение, откритост, конструктивност и екипност  при организиране и провеждане на дейности на БАХП.

б/ Професионална и лична отговорност, подкрепа и сътрудничество на психотерапевтите в съвместните дейности на БАХП.

в/ Обсъждания за дейността на член на БАХП се допуска единствено в негово присъствие, открито, с обоснованост и аргументи.

г/ Членовете на БАХП  съзнават, че със своето поведение, публични изяви, лоялност и ниво на професионална компетентност носят отговорност както за своя авторитет, така и за авторитета на БАХП.

3. Индивидуална психотерапия.

Холистичните психотерапевти провеждат индивидуалната психотерапия с клиенти при спазването на принципите на:

Конфиденциалност

а/ Пазят в тайна получената от клиентите си информация /дори със съгласието на клиента./ Единствено право на клиента е споделянето на информация от проведените психотерапевтични сесии с хора по негова преценка.

б/ При работа с непълнолетни, при необходимост, информация на родител или настойник се поднася по начин и смисъл, при които да се съхрани и подкрепи доверието между клиент и терапевт.

в/ Изключение от тези правила се правят единствено в случаи, когато задържането на информация може да навреди на клиента; предполага явна опасност за клиента или други хора; когато е постъпило писмено оплакване от клиента или негови настойници в Етичната комисия на БАХП.

г/ В случай на запис на психотерапевтична сесия се изисква изричното писмено съгласие на клиента.

д/ При намерение такъв запис да се ползва за демонстрация, се изисква допълнително писмено съгласие от клиента с регламентиране на мястото, времето, пред кого ще се демонстрира записа, както и продължителността на съхранение на материала.

е/ За осигуряването на конфиденциалност терапевтът уведомява всеки клиент в първата среща между тях.

Отговорност – професионална, личностна

а/ Холистичният психотерапевт съзнава своята професионална и личностна отговорност за смисъла, условията и желаните от клиента резултати от психотерапевтичният процес. В своята работа се води от стремежа да прилага на високо ниво познанията си за метода Холистична психотеряпия, както и да усъвършенства своята личност и компетенции.

б/ Осъзнава и има реалистична преценка за своите характерови и личностни ограничения и при необходимост насочва клиента към други специалисти – за консултиране или терапия.

4. Взаимоотношения с клиентите

а/ Осъществяват се при уважение и зачитане на личността на клиента, на заявената от него нужда от психотерапия, на поставените от клиента проблеми и дилеми.

б/ Холистичният психотерапевт със своето поведение, професионализъм и личностно присъствие дава посланието, че е готов да чуе всичко, че няма неща, които да го шокират, че няма теми табу.

в/ Холистичният психотерапевт е искрен и емпатиен. Знае, че човешкото страдание и болка са зов за помощ и подкрепа. Подхожда към клиента с нужното внимание и разбиране и създава терапевтична връзка и условия, които повлияват положително емоционалното, психичното и социално състояние и здраве на клиента.

г/ В психотерапевтичния процес холистичният психотерапевт подпомага клиента да стига до своите осъзнавания и уважава взетите от него решения за живота му.

д/ Допуска се за преодоляване на проблематика или патология на клиента холистичният психотерапевт да отхвърля подчертано дисфункционални/ патогенни модели – в условията на емпатия и зачитане на човешкото достойнство на клиента.

е/ Ако клиент изрази чувства на привличане, сексуални мисли и интереси към терапевт, те се приемат за валидни тук и сега с уважение и спокойствие от терапевта; работи се върху тях, осъзнават се, отреагират се и се анализират в процеса на работа.

ж/ Сексуални отношения в рамките на психотерапевтичния процес са неуместни; това означава разрушаване на психотерапевтичната връзка и налагат прекратяване на психотерапията.

5.     Публични професионални изяви и изявления

а/ В качеството си на специалисти изявите и изявленията имат за цел да информират обективно и точно; да са по посока на разпространение на смисъла и ползата от психологията за здравето в най-широк план - в контекста на правото на всяко човешко същество за информиран и свободен избор.

б/ Всеки член на БАХП съзнава и носи лична отговорност за коректността на личните си изяви по отношение на психотерапевтични методи, колеги, други специалисти.

6.     Нарушения на Етичния Кодекс

а/ При нарушения на ЕК конкретните такива се разглеждат от Комисията по етика на БАХП.

б/ Становището на Комисията се представят на Управителния съвет на АХП, който потвърждава или отхвърля нарушението.

в/ Сигнали за нарушения се подават до комисията по етика /КЕ/; може да се подават от клиенти, колеги, обучаващи се – задължително в писмен вид, с излагане на аргументи за нарушението, с изписано пълното име и подпис.

г/ Анонимни сигнали, подадени по телефон или в електронен вид не се разглеждат.

д/ Председателят на КЕ я свиква в десетдневен срок от получаването на заявлението; възлага на избран докладчик по случая да събере нужната информация, да изслуша и двете страни, след което да изготви в писмен вид становище и да го предаде на КЕ.

е/ След приемане на писменото становище от докладчика, КЕ, ако прецени за нужно, отново изслушва двете страни, проверява всички документи по случая и изготвя експертна оценка.

ж/ Заключението на КЕ се приема с пълно мнозинство и се съобщава на заинтересованите страни в срок от един месец; представя се в писмен вид на УС на БАХП; копия от заключението се изпраща и на заинтересованите страни.

з/ КЕ не определя и не налага санкции; при преценка ЕК може да препоръча на члена на БАХП супервизия, тренинг, обратна връзка.

и/ Решенията на КЕ са окончателни, не се разгласяват и са валидни девет месеца.

Управител на БАХП: Александра Заркова