Обучение

ОБУЧЕНИЕТО В МЕТОДА ХОЛИСТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ

е следдипломна специализация, провеждана в две нива

Първо ниво

Продължителност - 800 часа, 25 месеца. Провежда се в група. Включени са модули:

1. Базисни знания и умения – въведение – какво е психотерапия, същност на метода; кратка история на психологията; основни понятия; взаимовръзка и взаимозависимост между тяло, мисъл, емоции, поведение, духовност;  ранен опит; семейство – значения, функции, влияния; защити и защитно поведение; особености на общуването; емоционалното изнудване; духовност – ценности и добродетели; практически упражнения и др.

2. Специални знания и умения – изграждане на терапевтична връзка; емпатия; умения за провеждане на интервю; диалог и общуване с клиента; определяне на проблема чрез факторите, които го създават; терапевтичен план; техники за работа с клиенти; психични разстройства; конструиране на терапевтична сесия; подготовка и представяне на случай – структура, особености, затруднения; практически упражнени и др.

3.  Личен опит – това е лична терапия, чиято цел е постигане на себепознание и себеосъзнатост чрез работа върху личните аспекти и конструкти на личността; разрешаване на вътрешни емоционално-психични конфликти и поведенчески дефицити; постигане на високо ниво на емоционална зрялост и способност за емпатия.

Завършилите първо ниво получават сертификат за холистични психотерапевти, имащи право да работят с клиенти под супервизия.

Второ ниво

Продължителност - 600 часа, 19 месеца. Провежда се в група. Включени са модули:

1.Личен опит, супервизия, юношество, секс и сексуалност, терапия на двойката, практически упражнения и др.

Завършилите второ ниво получават сертификат за холистични психотерапевти.

Занятията се провеждат четири пъти в месеца, по осем учебни часа /шест астрономически/.

ПРИЕМ

Институтът приема завършили или обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен студенти по психология /обща, клинична, социална, трудова, организационна/, медицина, психиатрия, социални работници.

Кандидатите представят фотокопия на диплома и сертификати /ако кандидатът притежава/ и попълват заявление за записване в програмата на Института. Приетите за обучение в института получават копие на пълната обучителна програма.