Устав на АХПБ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. СТАТУТ

Чл.1./1/СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ХОЛИСТИЧНИТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИ В БЪЛГАРИЯ“, наричана по нататък в този устав за краткост “АХПБ” е сдружение с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип членовете си физически и юридически лица, които упражняват, изследователска, преподавателска, консултативна, терапевтична, и друга професионална дейност с метода за холистична психотерапия, които приемат този устав, отговарят на условията за членство и са заявили свободна воля за участие.

Чл.1./2/ АХПБ е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), Устава и Решението на учредителното събрание и в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство. със седалище в гр. София.

Чл.1./3/ Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

Чл.1./4/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

Чл.1./5/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на юридическото лице.

Чл. 1.//6/ Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

2. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2./1/ Сдружението ще осъществява дейността си под наименование СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА ХОЛИСТИЧНИТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИ В БЪЛГАРИЯ”, съкратено АХПБ.

Чл.2./2/ Наименованието на сдружението се изписва съкратено АХПБ.

Чл.2./3/ Наименованието на сдружението може да се изписва на латиница по следния начин ASSOCIATION OF HOLISTIC PSYCHOTHERAPIST BULGARIA, съкратено AHPSB

Чл.2./4/ Наименованието на сдружението, заедно с данни за седалището, адреса, съда по регистрация, номера на съдебната регистрация и единен идентификационен код по регистър Булстат се посочват във всяко писмено изявление от името на сдружението и в документите за изходяща кореспонденция.

Чл.2./5/ Наименованието на клоновете на сдружението ще се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3./1/ Сдружението е със седалище в гр. София, Столична община – район Подуяне;

Чл.3.//2/ Адресът на управление на сдружението е гр. София, Столична община – район Подуяне, ул. „Ангел Войвода”, бл. 111, вх. Б, ет. 5, ап. 12.

4.СРОК

Чл.4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5. /1/ Целите на АХПБ са:

Да стимулира и обединява усилията на общността на холистичните психотерапевти с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за личностно израстване и развитие на обществото.
Да обединява, при запазване на различията, и представлява лицата, които практикуват или са в процес на обучение по холистична психотерапия, в името на професионалното и личностното развитие на своите членове и на техните клиенти.
Да допринася за популяризиране, разпространение и развитие на метода холистична психотерапия в консултативната и психотерапевтична практика в България.
Да работи за въвеждане и утвърждаване на метода холистична психотерапия в дейността на професионалистите в областта на помагащите професии.
Да спомага за формалното утвърждаване на професионалната квалификацията холистичен психотерапевт, включително тяхното акредитиране.
Да съдейства и подкрепя създаването на благоприятни условия за разработването на програми, стандарти и проекти за теоретична,образователна и научно-приложна работа свързана с метода системни холистична психотерапия.
Чрез откритост, широка и навременна информираност и диалог да насърчава доброжелателното сътрудничество между различните специалисти, които използват метода холистична психотерапия в България, както и между тези специалисти и техни колеги от помагащите професии.
Да взаимодейства с други правителствени и неправителствени организации от сферата на социалното подпомагане, психологическото консултиране и психотерапията.
Да взаимодейства със сродни научни и професионални структури от страната и чужбина за осъществяване на практически и научен обмен.
Да допринася за личностното, професионални и организационно развитие, а с това и за подобряване качеството на живот на българските граждани.
Чл. 5. /2/ За постигане на своите цели АХПБ:

Приема и изисква спазването на стандарти за обучение и практикуване на метода холистична психотерапия, съизмерими с европейските и световни такива;
Приема и съблюдава спазването на етичните норми при работа с метода холистична психотерапия в съответствие с етичен кодекс, включително в съответствие с международните изисквания в тази област;
Организира и финансира разработването и осъществяването на проекти, самостоятелно или съвместно, с други правителствени и неправителствени организации и институции.
Осъществява сътрудничество, координация и взаимопомощ с местни, национални и международни организации, имащи сродни цели и задачи.
Улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на метода холистична психотерапия за специалисти от други области и за обществеността;
Организира и провежда срещи за обмяна на опит, консултации, супервизии, образователно-квалификационни и научни курсове, семинари, конференции, конгреси и други.
Оказва методическа, консултативна и терапевтична помощ и съдействие на индивиди, професионални общности, правителствени и неправителствени организации, частни физически и юридически лица и други заявители.
Изразява мнението на общността на холистичните психотерапевти по всички въпроси при определяне на социалната политика и законодателството в тази област;
Организира обмен на специалисти и подпомагане на проекти, свързани с дейността на АХПБ.
Създава фонд и база данни от специализирана литература, както и подпомага издаването и популяризирането й.
Издава информационни материали за популяризиране дейността на АХПБ.
Приема дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, съответстващи на целите и задачите на АХПБ.
Представлява членовете си в страната и пред чуждестранни институции и организации.
Чл. 5./3/. В изпълнение на своите цели Сдружението упражнява следния предмет на дейност: набиране и разпространение на професионална, техническа, търговска, правна и икономическа информация в областта на метода на холистичната психотерапия, издателска дейност, провеждане на проучвания и научни изследвания в тази област, организиране на курсове и семинари, както и друга стопанска дейност в съответствие с целите и средствата на Сдружението, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.

6. ЧЛЕНСТВО

Чл. 6. /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо и юридическо лице, което застъпва, подпомага и насърчава развитието на демократичното общество, културата и спорта в Република България.

Членовете на АХПБ са лица, които приемат устава, етичните норми и професионалните стандарти на асоциацията. Те се делят на редовни и асоциирани.

Чл. 6. /2/ Редовен член на АХПБ може да бъде физическо лице, което е завършило или участва в сертификационно обучение по метода холистична психотерапия, както и юридическо лице с предмет на дейност, подобен на този на АХПБ. Редовните членове на АХПБ – физически лица, са обикновени и квалифицирани.

Чл. 6. /3/ Асоцииран член на АХПБ може да бъде всяко физическо лице, което има професионален и/или личен интерес към холистична психотерапия, както и юридическо лице с предмет на дейност, подобен на този на АХПБ. Асоциираните членове на АХПБ имат право на съвещателен глас.

Чл. 6. /4/ Лицата желаещи да станат членове на АХПБ, подават писмено заявление до управителния съвет. В писменото заявление кандидатът заявява, че споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, приема настоящия устав и е съгласен с него.

Чл. 6. /5/ Решението за приемане на членове се приема от управителя, изпълняващ функциите на управителен съвет, който е длъжен да разглежда постъпилите писмени заявления за членство и да се произнасе в 1-месечен срок от подаване на документите.

Чл. 6. /6/ Искания за промяна в категорията на членството се приемат от управителя, който изпълнява функциите на управителен съвет два пъти годишно.

Чл. 6. /7/ Решението за приемане на различните категории членове се взима в съответствие настоящия устав, професионалните стандарти и етичните норми на асоциацията.

Чл. 7. /1/ Членството в АХПБ се прекратява:

• с подаването на едностранно писмено заявление до управителния съвет;

• при смърт, поставяне под запрещение или прекратяване на юридическото лице – член на АХПБ;

• при изключване.

Чл. 7. /2/ Член на АХПБ може да бъде изключен:

• с изтичане на една година, за която не е плащан членски внос;

• при отпадане на условията за членство;

• при системно или грубо нарушаване на устава, на приетите професионални стандарти, етични норми или решения на органите на асоциацията.

Чл. 7. /3/ Изключването по т. 1 и 2 на предходната алинея става с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет.

Чл. 8. /1/ Всички категории членове на АХПБ имат право:

• да излагат свои възгледи и правят предложения за изменения на устава и на други документи на АХПБ, както и по всички въпроси, свързани с метода холистична психотерапия и с дейността на асоциацията;

• да присъстват и да вземат участие на заседанията на общото събрание и на управителния съвет;

• да ползват с предимство програмите на АХПБ за професионално обучение, информация и изследователска работа;

• да получават съдействие, съобразно компетентността на АХПБ за решаване на техни професионални проблеми;

• да бъдат информирани за всички дела на АХПБ.

• да се ползват от имуществото му и от резултатите на неговата дейност по реда, предвиден в Устава.

Чл. 8. /2/ Редовните членове на АХПБ имат право и да избират и да бъдат избирани в органите на асоциацията. Редовните членове юридически лица могат да участват в органите на асоциацията чрез предварително посочено физическо лице.

Чл. 9. /1/ Всички категории членове на АХПБ са длъжни:

• да спазват устава, приетите професионални стандарти, етични норми, както и решенията на органите на асоциацията и другите приети документи;

• да изпълняват поетите от тях задължения към АХПБ;

• да плащат редовно членския си внос в размер и по ред, определен от управителния сьвет.

Чл. 9. /2/ Асоциираните членове на АХПБ заплащат половината от встъпителния и годишен членски внос, определен за редовните членове.

8 .ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. /1/ Органи на АХПБ са :

Общо събрание;

Управителен съвет;

Чл.10. /2/ При необходимост органите на АХПБ могат да образуват свои помощни органи при условия и ред, определени в решението за тяхното образуване.

Чл. 10. /3/ Членовете на АХПБ могат да образуват тематични секции или регионални клонове, чиято дейност се регламентира с правилник, утвърден от председателя на УС.

• ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 11. /1/ Общото събрание е върховен орган на АХПБ и се състои от всички нейни редовни членове.

Чл. 11. /2/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една десета от членовете на АХПБ, чрез изпращане на лична писмена покана, отправена един месец преди датата на събранието. За събранието се уведомяват и асоциираните членове.

В случай, че по искане на една десета от членовете на АХПБ управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана по електронната поща, за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или определено от тях лице.

Чл. 11. /3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 11. /4/ Поканата се изпраща по електронна поща на посочен от члена адрес, чрез препоръчана писмовна пратка по Български пощи на посочения от члена адрес, чрез използване на куриерска услуга за доставяне, която може да удостовери, че пратката е достигнала до адресата и/или се връчва лично на члена на посочения адрес срещу подпис, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на АХПБ, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 12. /1/ Общото събрание се смята за законно, ако на него присъстват повече от половината от редовните членове на АХПБ. Ако не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се смята за законно, колкото и редовни членове да се явят.

Чл. 12. /2/ В общото събрание всеки редовен член на АХПБ, включително редовните членове – юридически лица, имат право на един глас. Асоциираните членове на АХПБ, които присъстват на събранието, участват само със съвещателен глас. Гласуване по пълномощие се допуска само след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 12. /3/ Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен, юридически лица, в които той е управител или може да наложи, или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 12. /4/ Едно лице може да представлява не повече от трима члена на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 13. Общото събрание:

• изменя и допълва устава, приема етични норми на асоциацията;

• взема решение за прекратяване на АХПБ или за сливането й с друго сдружение;

• избира и освобождава членовете на управителния съвет, комисията по етика, като определя и изменя общия брой на членовете;

• утвърждава бюджета на АХПБ, определя встъпителния и годишен членски внос на членовете, както и реда за събирането му;

• приема отчетите на органите на АХПБ и взема решения по тях;

• определя печатните органи на АХПБ;

• решава какви постоянни платени служители на АХПБ да бъдат назначавани, като определя и изменя тяхното възнаграждение;

• изключва членове на АХПБ в предвидените случаи;

• решава спорове между органите и членовете на АХПБ;

• взема решения за делегиране на свои правомощия на председателя на УС, както и по всички останали въпроси от неговата компетентност или по други въпроси, свързани с дейността на АХПБ, които не могат да бъдат решени от други органи на асоциацията.

Чл. 14. Общото събрание взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите редовни членове, като решенията за изменение на устава и етичните норми, както и за прекратяване или сливане на сдружението с друго, се вземат по предложение на управителния съвет и с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите редовни членове.

• УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 15. /1/ Управителният съвет се състои от три лица – членове на сдружението. Управителния съвет се избира от общото събрание, което избира и председател. До избирането на нов управителен съвет, старият управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

Чл. 15. /2/ Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

Чл. 15. /3/ Председателят на управителния съвет се избира от общото събрание за срок от 5 /пет/ години.

Чл. 15. /4/ Членовете на управителния съвет не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

Чл. 16. /1/ Управителният съвет се свиква от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

Чл. 16. /2/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 16. /3/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията свързани с ликвидация на асоциацията, разпореждане с имуществото на асоциацията, определяне реда и организиране извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза – с мнозинство от всички членове.

Чл. 17. /1/ Управителният съвет:

• представлява АХПБ и нейните членове чрез своя председател;

• осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

• определя и направлява дейността на АХПБ съгласно устава и решенията на общото събрание;

• предлага и упражнява бюджета на АХПБ;

• стопанисва и се разпорежда с имуществото на АХПБ, при спазване изискванията на устава;

• приема и изключва членове на АХПБ в предвидените случаи и констатира отпадането на такива ;

• взема решения за делегиране на свои правомощия на председателя;

• при необходимост тълкува устава на АХПБ;

• приема вътрешни актове на АХПБ;

• определя реда и организира извършването на дейността на АХПБ, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

• взема решения за откриване и закриване на клонове;

• взема решение за участие в други организации;

• приема основните насоки и програма за дейността на АХПБ;

• взема решения по всякакви други въпроси, които са съобразени с устава и допринасят за постигане на целите на АХПБ.

Чл. 18. /1/ Управителният съвет взема решения с мнозинство от присъстващите негови членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.

Чл. 19. /1/ Председателят на управителния съвет решава всички текущи въпроси на АХПБ в съответствие с устава и решенията на нейните органи.

Чл. 19. /2/ Председателят на УС:

свиква по подходящ начин и ръководи заседанията на Управителния съвет;
организира дейността на сдружението в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ, устава и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
Председателят ръководи и представлява сдружението;
Чл. 19. /3/ Председателят на Управителния съвет може да бъде освобождаван от Общото събрание и преди изтичането на петгодишния му мандат.

Чл. 20. /1/ Касиерът е помощен орган и спомага за управление на финансовата дейност и имуществото на АХПБ в съответствие с устава и решенията на нейните органи и подготвя финансовия отчет и проектобюджета.

Чл. 21./1/ Комисията по етика се състои най-малко от 3 квалифицирани редовни члена на АХПБ, които имат добро име и се избира от общото събрание за срок от 2 години.

Чл. 22./1/ Комисията по етика изработва и усъвършенства Етичен кодекс на професионалната практика в областта на холистичната психотерапия, съответен на съществуващите етични норми в държави с традиции в тази област и следи за спазване на залегналите в него етични норми.

Чл. 23. /1/ Предложенията от комисията по етика се приемат от общото събрание и стават задължителни за всички членове на АХПБ.

Чл. 24. /1/ Дейността на комисията по етика се урежда с правилник, утвърден от общото събрание.

• ИМУЩЕСТВО. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА РАЗХОДВАНЕ

Чл. 25. /1/ Имуществото на АХПБ се състои от: право на собственост върху недвижими имоти, движими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книжа, право на интелектуална собственост и други права в зависимост от действащото законодателство.

Чл. 25. /2/ Имуществото се образува от:

• встъпителен и годишен членски внос, който се определя по решение на общото събрание;

• постъпления от печатните органи на АХПБ, от образователни, информационни, изследователски и други програми, организирани от АХПБ и в съответствие с действащото законодателство;

• постъпления от завещания, дарения, както и от друга дейност разрешена от закона.

Чл. 25. /3/ АХПБ разходва имуществото си за постигане на своите цели с оглед развитието и утвърждаването на духовното и физическото здраве на нацията.

Чл. 25. /4/ Събраното имущество може да бъде изразходвано безвъзмездно по решение на Управителния съвет, взето по предложение на Председателя, за осъществяване на дейността, насочена към постигането на определените в устава и закона цели. Подборът на лица и начинът на тяхното подпомагане се извършват в съответствие с целите на сдружението и неговите финансови възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

Чл. 25. /5/ За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на сдружението с мнозинство две трети от всички негови членове, когато е в полза на:

лица от състава на други органи на сдружението и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
лица, били в състава на управителните му органи до две години преди датата на вземане на решението;
юридически лица, финансирали организацията до три години преди датата на вземане на решението;
юридически лица, в които посочените лица в т.1 и т.2 са управители или могат да наложат, или възпрепятстват вземането на решения;
Чл. 25. /6/ АХПБ може да създава фондове, спомагателни каси, да създава и да участвува във фондации и в други организации, които да способстват за постигането на целите й, като решения за това се вземат от общото събрание.

Чл. 25. /7/ На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл. 26. /1/ АХПБ е длъжно да води книга за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Чл. 26. /2/ АХПБ изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни, относно:

съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства;
вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените дарения, както и данни за дарителите;
финансовия резултат.
Чл. 26. /3/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен иили електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

10.ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 27. /1/ Сдружението АХПБ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

11.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.28./1/ Сдружението АХПБ се прекратява:

с решение на Общото събрание;
с решение на Софийски градски съд, когато:
а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

Чл.28./2/ Решението на съда по ал.1, т.2 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.

Чл.28. /3/ Съдът дава срок до 6 месеца срок, в който сдружението е длъжно да отстрани основанието за прекратяване и неговите последици, като в противен случай прекратяването се вписва служебно и съда назначава ликвидатор.

12.ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

Чл.29. /2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Чл.29. /3/ Ако Управителния съвет не определи ликвидатор по реда на ал.2, както и в случая на чл.29, ал.1, т.1, той се определя от Софийски градски съд.

Чл.29. /4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Подлежащите на вписване в търговския регистър актове на съда по несъстоятелността се вписват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обнародват в „Държавен вестник”.

13. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ. ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл.30. /1/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото му имущество.

Чл.30. /2/ Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да било начин на:

учредителите, настоящите и бившите членове;
лицата били в състава на организациите му и служителите му;
ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
съпрузите на лицата по т.1-3;
роднините на лицата по т.1-3 по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
юридическите лица, в които лица по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл.31. /1/ Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

Чл.31. /2/ Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на АХПБ. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение.

Чл.32. /1/ След разпределянето на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от Софийски градски съд.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

# 1. Преходни и заключителни разпоредби

# 1.1 С приемане на този устав учредителното събрание избра за управител на сдружението Александра Милчева Заркова .

# 1.2 Управителят изпълнява функциите си в продължение на пълния 5-годишен мандат, освен ако общото събрание не вземе друго решение.

#2.1 В 3-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение за регистрация на АХПБ членовете на Общо събрание приемат съответните правила за дейността на комисията по етика и избират нейните членове.

#2.2 В 6-месечен срок от приемане на съответните правила по предходната алинея комисията по етика изработва съответно етичния кодекс по чл. 22, ал. 2 и го внася за приемане от Общото събрание, което ще бъде свикано с тази цел.

Учредители :

Александра Милчева Заркова……………………………………..

Надежда Валентинова Симеонова………………………………..

Петя Теодосиева Славчевска………………………………………..

Георги Михаилов Михайлов………………………………………

Владислава Красимирова Димитрова……………………………

Мария Бойкова Крекманова………………………………………

Мартина Светославова Бандрова…………………………………